WEBINAR NYHETER: 15/3 Emotionally Effective Leader Workshop Toolkit, Influence Style Indicator, Change Style Indicator, Change Navigator & Decision Style Profile

Datum: 15 mars 2018

Ort: WEBINARWEBINAR - NYHETER
Tid: 08.30-09.30 
Plats: Webinar (bekr.och info skickas separat efter anmälan)
Pris: Kostnadsfritt
Anmälan: Via denna länk senast en vecka före seminariet
OBS! Informationen ges på svenska men 
material för dessa finns än så länge enbart på engelska.


Nu introducerar vi de första av våra nya tester och utbildningar som lanseras under 2018. Vi kommer informera om dessa digitala certifieringskurser som finns i form av självlärningsprogram och som certifieringskurser på Kandidata (med handledning). Än så länge finns de i engelska versioner och de svenska versionerna beräknas komma under våren.


 • Emotionally Effective Leader Workshop Toolkit
 • Influence Style Indicator
 • Change Style Indicator
 • Change Navigator
 • Decision Style Profile
Emotionally Effective Leader Workshop Toolkit


Är du EQ-certifierad och vill kunna facilitera en ledarskapsutveckling på en dag? Nu finns Emotionally Effective Leader Workshop Toolkit klart att köpas i den engelska versionen. Den svenska versionen kommer i vår. 


A comprehensive program that equips you with tools to facilitate an interactive one-day session.


The Emotionally Effective Leader Workshop is a comprehensive program that equips you with tools to facilitate an interactive one-day session, all in a digital format. With tried and trusted content created by a leader in the field, save time building a workshop and spend it focusing on your clients. Alternating between group activities and individual reflective exercises, this engaging workshop encourages leaders to focus on their leadership strengths and areas they can develop further. The facilitator kit includes a detailed facilitator guide, a PowerPoint slide deck, and a sample participant guide.

Leveraging results from leaders’ EQ-i 2.0® Leadership Reports, participants of this session will learn the importance of emotional intelligence in effective leadership and leave with a better understanding of his or her strengths and areas to develop to enhance their leadership skills, as well as an action plan on how to increase his or her effectiveness.


Program Objectives


 • Increase participants' understanding of emotional intelligence and its role in effective leadership
 • Create understanding of emotional intelligence using the EQ-i 2.0 model as a platform
 • Enable participants to identify specific areas in their own EQ-i 2.0 Leadership Reports and build an action plan to work on areas to develop further and leverage strengths


Upon competition of this session, participants will


 • Understand the role of emotional intelligence in effective leadership
 • Explore key areas of leadership in relation to emotional intelligence
 • Understand the key elements of the EQ-i 2.0 Leadership Report
 • Articulate strengths and areas with opportunity for growth
 • Identify and understand how aspects of emotional intelligence lead to derailing behaviors
 • Apply what they have learned in the session by developing a personal EQ-i 2.0 learning plan
.....................................................................................................................................................................Influence


Influence Style Indicator


Effektivt ledarskap förlitar sig mer än någonsin på att vi har förmågan att påverka andra - påverka deras idéer, åsikter och handlingar. Inflytande och påverkan har alltid varit värdefulla ledarskapsförmågor, men dagens samarbetsorganisationer gör dem ännu mer väsentliga. Tänk hur ofta du måste påverka människor som inte ens rapporterar till dig för att kunna uppnå din mål. Framgång beror på din förmåga att effektivt påverka både dina direktrapporterande och personer vilka du inte har någon direkt relation med.

Har du någonsin tänkt på hur du påverkar andra? Den taktik du använder? Vi är alla medvetna om att människor använder olika sätt att påverka, men inser du att vi normalt sett har en naturlig påverkansstil som vi är mest bekväma med och i princip använder varje gång vi behöver påverka någon?

De fem olika påverkansstilarna

Rationalisera – Använder logik och resonemang för att presentera sina idéer

Hävda – Visar tydligt sin ståndpunkt och verkar påtryckande

Förhandla – Kompromissar och gör avkall för att hitta en gemensam hållning

Inspirera – Influerar andra genom att prata om gemensamma syften och större möjligheter

Överbrygga - Engagerar och nätverkar med andra

Målgrupp

Alla vars framgång beror på att samarbeta med människor över vilka du inte har någon direkt auktoritet. Första steget att kunna påverka fler människor är att lära känna igen och använda var och en av de fem stilarna. Att bli medveten om att det finns fler påverkanstilar än din egen är en bra start. För att ytterligare öka ditt inflytande, behöver du även lära dig hur varje stil ser ut som när den är används effektivt och ineffektivt. Att få denna medvetenhet hjälper dig att känna igen när den stil du använder inte fungerar och hur du bestämmer en som är mer effektiv.

Redo att ta reda på vilken din påverkansstil är? Och vad du kan göra åt det?


 

Change Style Indicator


Change Style Indicator

För att vara motståndskraftig inför förändring måste du förstå dina förändringsstilar och andra inställningar. Genom att göra det kan du hjälpa till att identifiera de faktorer som kan påverka en organisations beredskap att hantera och bibehålla förändring i utmanande tider. Change Style Indicator är utformad för att mäta dina föredragna stilar när du närmar dig och hanterar förändringar. Denna bedömning kommer att hjälpa dig att identifiera styrkor och potentiella fallgropar i de olika förändringsstilarnas egenskaper så att du kan:

• Förbättra lagarbete genom att undvika konflikter och minska dysfunktionella möten.

• Tänka på alla perspektiv när du löser problem för att öka samarbetet.

• Aktivera gruppens kreativitet och innovation genom att förstå de olika stilarna.

• Få vinn-vinn-lösningen snabbare genom att marknadsföra framgångsrika team

• Lära dig de fördelar och styrkor som varje stil ger till en organisation.

De tre olika stilarna


Konservativa

• Accepterar strukturer och föredrar att bevara existerande system

• Föredrar gradvis förändring

• Kan verka försiktiga och oflexibla men ställer de svåra, detaljerade frågorna

Pragmatiker

• Undersöker strukturer

• Fungerar bra som medlare och katalysatorer

• Föredrar förändringar som främjar funktion

• Kan framstå som resonliga, praktiska och flexibla men också avvaktande

Förändringsbenägna

• Utmanar strukturer och uppskattar risker och osäkerhet

• Föredrar snabba, expansiva och radikala förändringar

• Kan framstå som oorganiserade och odisciplinära men är visionära tänkare

Målgrupp

Alla som vill veta mer om sin inställning till förändring. För dig som vill veta mer om varför

vissa individer verkar vara så hotade av förändring och vill bevara ”status-quo” till varje pris,

och varför å andra sidan andra verkar ha en önskan om konstant förändring och nästan har

mentaliteten av att ändra allt. Instrumentet tar upp både initierade och redan införda

förändringsinitiativ och placerar individen på en skala mellan konservativ och

förändringsbenägen, och med pragmatiker mitt emellan.

Redo att effektivisera ditt förändringsarbete?

Och vad du kan göra?Change (2)

Change Navigator


Förändring är normalt en händelse, som fusion, omorganisation, nytt jobb eller avsked, medans människans svar på förändring är mer som en process. Reaktioner på förändring kan variera från ångest, rädsla, ilska och förvirring till förväntan, spänning och nyfikenhet. I huvudsak är det psykologiska svaret på förändring en övergångsprocess som sker över tid. Vanligtvis förändrar människor inte sina attityder, övertygelser, känslor och allianser över natten. Dessa attribut kan ändras men det sker gradvis och i olika faser. Lär dig förstå den emotionella resan alla går igenom under betydande förändringar för att:

• Reducera motstånd

• Öka motståndskraftigheten

Att vara medveten om, uttrycka och kontrollera våra egna känslor är en viktig del av att lyckas.

navigera en förändring, men det är också vår förmåga att förstå, tolka och svara på andras

känslor. Förändringsnavigatorn lär dig förstå och bli medveten om de fyra stegen i en förändring.

Du lär dig se och förstå i viken fas i förändringen du befinner dig och som är viktig för dig. Lär dig strategier för att bygga din motståndskraft under tider med intensiv förändring. Lär dig verktyg som du kan använda för att leda andra genom en förändring.

De fyra stegen

Steg 1 Bekräfta: vanligast mindset, komfort och kontroll

Steg 2 Reagera: vanligast mindset, förvirring, vantro och desorientering

Steg 3 Undersöka: vanligast mindset, öppenhet för att undersöka nya möjligheter

Steg 4 Genomföra: vanligast mindset, villighet att lära sig och implementera nya förväntningar och ansvarsområden

Målgrupp

Alla som vill förstå den emotionella resan vi går igenom under betydande förändringar.

Förändringsnavigatorn lär dig förstå och bli mer medveten om de fyra stegen i en förändring. Du

lär dig se och förstå i viken fas i förändringen du befinner dig och som är viktig för dig. Lär dig

strategier för att bygga din motståndskraft under tider med intensiv förändring. Lär dig verktyg

som du kan använda för att leda andra genom en förändring.

Redo att förstå de olika förändringsstegen? Och vad du kan göra?

 


Decision Style NY


Decision Style Profile

Lär dig hur du föredrar att fatta beslut och få mer kunskap om din beslutsstil för att kunna

utveckla och förbättra ditt beslutsfattande. Den utvärderar lämpligheten med hur mycket eller

lite du inkluderar andra i beslutsprocessen och i vilken utsträckning du använder de fem kritiska

beslutsfaktorerna i dina beslutsprocesser. Denna bedömning hjälper dig att förbättra din

förmåga att fatta beslut och skapa en medvetenhet om dina styrkor och svagheter i

beslutsfattandet. Genom att genomföra denna bedömning och utbildning kommer du att:

• Skapa ett enhetligt system för chefer i deras beslutsprocess

• Stärka medvetenheten om effektiva resultat baserat på graden av inkludering av andra i

beslutsprocessen

• Förstå de fem faktorerna som påverkar beslutskvalitet, godkännande och genomförande

De fem olika stilarna

Styrande: När man använder den styrandestilen är beslutsfattaren helt beroende av sin egen

bedömning. De antar att de förstår situationen och har all information som behövs för att göra

ett bra beslut. Beslutsfattaren delar inte problemet med andra och begär inte in information.

Vanligtvis är detta den minst tidskrävande stilen.

Faktasökande: När man använder den faktasökandestilen identifierar beslutsfattaren specifik

information som behövs för att fatta beslutet. De vet från vem eller varifrån de ska begära

informationen men de delar inte problemet eller kräver råd eller förslag. Beslutsfattaren

förbehåller sig rätten att fatta beslutet.

Undersökande: När man använder den undersökandestilen delar beslutsfattaren situationen

och uppmanar andra att ge förslag och möjliga handlingsplaner. Beslutsfattaren väljer selektivt

ut de viktigaste intressenterna vars insatser de uppfattar är mest relevanta för beslutet.

Beslutsfattaren accepterar informationen och förslagen, men förbehåller sig rätten att fatta det

slutliga beslutet.

Samarbetande: När man använder den samarbetandestilen begär beslutsfattaren information

och fakta från alla intressenter (t ex team, grupp eller individer) som de identifierar som viktiga

intressenter för beslutet och dess resultat. Problemet delas med dessa intressenter, och deras

idéer och önskningar hörs och övervägas. Ideellt diskuteras beslutet med alla intressenter

samtidigt för att undvika förvirring kring information eller åsikter. Beslutsfattaren förbehåller sig

rätten att fatta beslutet medan man värderar informationen och fakta hos de viktigaste

intressenterna.

Teaming: Med teamstilen vänder beslutsfattaren sig till de viktigaste intressenterna för att dela

lika i beslutsprocessen. Intressenter kan vara medlemmar i tex arbetsgrupp, projektgrupp vars

insats och information är avgörande för en framgångsrik implementering. Teamstilen för

beslutsfattande uppnår idealiskt ett samtycke mellan alla nyckelaktörer.

Målgrupp

Alla som vill veta mer om sin beslutsstil. För dig som vill veta mer om och lära

dig hur du föredrar att fatta beslut och få mer kunskap om din beslutsstil för att

kunna utveckla och förbättra ditt beslutsfattande. Ta reda på hur mycket eller

lite du inkluderar andra i beslutsprocessen och i vilken utsträckning du använder

de fem kritiska beslutsfaktorerna i dina beslutsprocesser.

Redo att fatta bättre beslut? Och vad du kan göra?