Vanliga frågor om EQ-i 2.0™

Nedan finner du de vanligaste frågorna och svaren om EQ-i 2.0™ - Emotionell Intelligens.


Gå gärna ni på MHS YouTube-kanal för inspirerande och lärorika webbinarier om EQ-i 2.0 eller titta på vår informationsfilm där vi berättar mer om hur vi mäter och utvecklar EQ!

EQ-portalen

 • Vad är en token?

  Tokens är en typ av valuta som används av MHS för att köpa rapporter. När du beställer genom Kandidata anger du hur många av respektive rapport du behöver, så räknar vi ut hur många tokens det motsvarar.

 • Hur beställer jag tokens?

  Du behöver bara skicka ett mail till kdt@kandidata.se så hjälper vi dig.

 • Hur skickar jag en länk till flera deltagare?

  Du kan skapa en öppen inbjudan som ger en universell länk att skicka ut. Det finns ett antal olika sätt att distribuera den här länken:


  1. Du kan kopiera och klistra in den i ett e-postmeddelande som skickas till din kontaktperson eller de deltagare som ska genomföra EQ-i 2.0. Om du vill inkludera instruktioner med länken, kopiera och klistra in den rekommenderade texten i e-postmeddelandet och skicka det till deltagaren. 
  2. Om du inte känner till e-postadressen till alla deltagarna kan länken läggas ut online på en webbplats som deltagarna har tillgång till.
  3. Alternativt kan länken skrivas ut och manuellt distribueras till deltagarna.


   

 • Påverkar det priset om jag väljer ett annat språk när jag genererar en rapport?

  Nej, du kan skapa en coach- och client-rapport med vilket språk som helst och rapporten kommer alltid kosta samma mängd tokens. Har du redan genererat en rapport och vill ändra språk går det bra också, det kostar inget extra.

 • Påverkas priset om jag justerar faktorer i rapporten såsom språk, action plan och uppföljningsfrågor?

  Nej, du använder samma mängd tokens oavsett hur du justerar och anpassar rapporten. Däremot kostar det extra att generera om en rapport med ny normgrupp.

 • Kan jag generera om en rapport gratis? Vad gör jag om jag vill använda en annan normgrupp?

  Du kan regenerera en rapport gratis om du fortfarande använder samma normgrupp. Om du väljer att använda en annan normgrupp kommer du att debiteras för en ny rapport.

 • Tillåter systemet att kandidater utelämnar svar på vissa påståenden?

  EQ-i 2.0 är utformad på ett sådant sätt att respondenterna ska kunna svara på alla påståenden. Men eftersom de inte är obligatoriska, är det möjligt för en svarande att välja att hoppa över vissa påståenden.

  Om den obesvarade procenten är 8 % eller högre anses resultaten möjligen vara ogiltiga. Om många frågor har utelämnats kanske du ska fråga din kandidat hur hens process för att svara på bedömningen har sett ut. Att skynda sig igenom påståendena, att inte fullt ut förstå språket eller syftet med bedömningen kan vara en möjlig förklaring till utelämnade svar.

 • Kan en kandidat gå tillbaka och svara på tidigare obesvarade påståenden?

  Kandidaten kan bara gå tillbaka och svara på obesvarade påståenden under den tid då hen fyller i självskattningen. När kandidaten lämnat in sina svar kan man inte längre fylla i de utelämnade påståendena utan att göra om hela bedömningen igen.

 • Vad krävs för att systemet ska flagga för något?

  För att systemet ska flagga för till exempel ”Index för inkonsekventa svar”, ”Positiva intryck” och ”Negativa intryck” krävs det att poängen är 3 eller mer. Om tiden för att slutföra självskattningen är under 7 minuter eller över 90 minuter kommer en flagga att aktiveras. Svarar kandidaten 3 eller lägre på Påstående 133 kommer systemet att flagga för detta. Även följande kommer leda till att systemet flaggar:

  På hela bedömningenOm det finns 9 utelämnade svar på hela självskattningen
  Sammansatta skalor   Om det finns 3 utelämnade svar på någon av de sammansatta skalorna
  DelskalorOm det finns 1 utelämnat svar på någon av delskalorna
 • Kan jag skriva ut den nya användarhandboken?

  Användarhandboken finns tillgänglig i EQ-i 2.0 portalen gratis men kan inte skrivas ut. Om du föredrar en utskriven handbok, finns det exemplar att köpa. Vänligen kontakta customerservice@mhs.com för att köpa en handbok.

Rapporter

 • Vilka rapportalternativ finns för EQ-i 2.0?

  Rapportalternativen är:
  • EQ-i 2.0 Arbetsplatsrapport
  • EQ-i 2.0 Ledarskapsrapport
  • EQ-i 2.0 Grupprapport
  • EQ360-rapport

  Allt eftersom de nya rapporterna släpps, kommer det synas via MHS och Kandidatas olika medier, såsom EQ-i 2.0 portal, via mail-kommunikation och sociala medier.

 • Vilka språk finns tillgängliga för EQ-i 2.0 ?

  • Engelska (USA/Kanada)
  • Engelska (UK)
  • Portugisiska
  • Franska
  • Spanska (europeisk)
  • Tyska
  • Danska
  • Svenska
  • Förenklad kinesiska

  När fler språk blir tillgängliga kommer detta att meddelas via EQ-portalen.

 • Varför ser client-rapporten annorlunda ut än coach-rapporten?

  Coach-rapporten ger tolkningsinformation för att du som coach bättre ska kunna förstå och tolka resultaten. Det, i sin tur gör att du kan ge värdefull feedback till din kandidat. Client-rapporten ger resultat, medan Coach-rapporten innehåller detaljerna kring hur dessa resultat erhölls.

  Client-rapporten har också en mycket mer tolkande text, så att kandidaten har kvar tillräckligt med information efter återkopplingen för att fortsätta utveckla sin EI på egen hand.

 • Hur behandlas validiteten i EQ-i 2.0?

  För både EQ-i 2.0 och EQ360 behandlas validiteten på första sidan i Coach-rapporten, under rubriken ”Förklaring av svarsstil”. Följande delar behandlas:
  • Tid för genomförande
  • Index för inkonsekventa svar
  • Positiva och negativa intryck
  • Påstående 133
  • Obesvarade frågor

 • Är EQ-poängen för en sammansatt skala ett genomsnitt av poängen för delskalorna?

  Nej, EQ-poängen är inte ett medelvärde av varje delskala. Poängen för en sammansatt skala beräknas som summan av alla påståenden som ingår i den sammansatta skala. Till exempel finns det 24 påståenden som utgör den sammansatta skalan Självuppfattning: 8 påståenden under Självkänsla, 7 påståenden under Känslomedvetenhet och 9 påståenden under Självförverkligande.

  Råpoängen för den sammansatta skalan är ett resultat av summan av alla de svar som gjorts på var och en av dessa 24 påståenden. Denna råpoäng jämförs sedan med medelvärdet (M) och standardavvikelse (SD) för den sammansatta skalan Självuppfattning.

 • Vad handlar avsnittet ”Balansera din EI” om? Varför är det ett nytt inslag i rapporterna för EQ-i 2.0?

  Balans inom delskalor är viktigt för EQ-profilen då de delskalor som är högre kan dämpas av andra delskalor och delskalor som är lägre kan stärkas av närstående delskalor. Skiljer det 10 poäng eller mer mellan två delskalor tyder det på att kandidaten uppvisar en uppsättning beteenden signifikant oftare än de andra.

  Sidorna 5-9 i Coach-rapporten visar balansen mellan delskalorna. Varje skala har tre relaterade skalor som är mest kritiska för att finna en balans.

  Avsnittet ”Balansera din EI” ingår som ett stöd för att underlätta tolkningen av resultatet. Den kan fungera som ett hjälpmedel för coachen/konsulten att starta sitt samtal med kandidaten. Coachen/Konsulten bör tolka de områden som är i balans eller obalans och som är relevanta för kandidaten.

 • Upptäcker det positiva intrycket (PI) och negativa intrycket (NI) personer som är oärliga i sina svar?

  Index för positiva och negativa intryck (PI/NI) upptäcker respondenter som kan ge ett överdrivet positivt (PI) eller negativt (NI) intryck av sig själva när de svarar på påståendena i EQ-i 2.0.


  Ett förhöjt PI kan tyda på att kandidaten kan ha överdrivit sitt svar med flit eller har brist på självinsikt, vill undvika kritik, ovilja att möta sina begränsningar eller att personen i fråga har missförstått bedömningens syfte.

  Ett förhöjt NI kan tyda på att kandidaten kan ha underskattat sig själv eller av andra skäl som kan omfatta försök att skapa ett negativt intryck av sig själv, söka sympati eller hjälp, har låg självkänsla, har självkritisk responsstil eller har missförstått bedömningens syfte.

  Den korrekta tolkningen av ett förhöjt PI eller NI kan endast fås under återkopplingsdiskussionen av resultaten med kandidaten.

 • Vad är ett konfidensintervall?

  Alla mätningar innehåller vissa fel. Konfidensintervallet tar hänsyn till felen genom att tillhandahålla en räckvidd av poäng, på en viss nivå av sannolikhet, inom vilken en individs sanna poäng förväntas vara.

  För EQ-i 2.0 beräknades ett konfidensintervall på 90 %, vilket innebär att du kan säga att av 9 gånger av 10 kommer individens sanna poäng falla inom den räckvidd som visas. Till exempel, om din kandidats totala EI-poäng är 100 så blir det 90 % -konfidensintervallet för denna värdering 96-104, vilket tillåter dig att säga att 9 gånger av 10 så kommer kandidatens sanna poäng att ligga mellan 96 och 104.

 • Hur länge bör jag vänta mellan bedömningarna?

  Du bör vänta minst fyra månader, tiden kan förkortas om du har en särskild EI-relaterad utbildning/coaching som förväntas resultera i beteendeförändringar på kort tid.

Normgrupper

 • Vilka normgrupper finns tillgängliga?

  Normgrupper för EQ-i 2.0 och EQ 360 finns för:
  •Nordamerika
  •UK och Irland
  •Sydafrika
  •Australien
  •Sverige (Endast EQ-i 2.0)
  •Danmark

 • Hur ser den globala normgruppen ut för EQ-i 2.0?

  Den globala normgruppen består av uppgifter som samlats in från 10 000 personer, jämnt tagna från Afrika, Amerika, Asien, Europa och Oceanien. Denna nya normgrupp ger en slagkraftig och långtgående referensgrupp.

 • Kan jag använda den Nordamerikanska normgruppen i andra länder?

  Ja, du kan välja vilken tillgänglig normgrupp du vill.

 • Vad är skillnaden mellan normgrupperna ”General population”, ”Professional - Overall” och ”Professional Age/Gender”? När ska jag använda vilken?

  I normgruppen ”General population” ingår representativa proportioner av grupperna; ålder, kön, etnicitet, utbildning och sysselsättning. Det är i huvudsak den bredaste jämförelsen du kan göra mellan kandidatens EQ-poäng och hur den genomsnittliga personen skulle svara. Använd det här alternativet när du vill jämföra din kandidat med andra inom den allmänna befolkningen.

  Med normgruppen ”Professional” kan du jämföra din kandidats poäng med yrkesverksamma personer snarare än med en vanlig människa. Använd denna normgrupp när du vill jämföra din kandidat med andra i branschen. Den professionella normen består av yrkesverksamma som:

  1. Är anställda eller egenföretagare
  2. Har någon form av eftergymnasial utbildning
  3. Ingår i yrkeskategorin "white collar" (tjänstemän), eller i en högre position inom yrkeskategorin ”blue collar” (industriarbetare).

  För både normgruppen ”General population” och ”Professional” finns det också en normgrupp som är indelad i ålder- och könsspecifika grupper. Normgruppen ”General population Age/Gender” gör det möjligt att jämföra din kandidat med andra individer i den allmänna befolkningen som är av samma kön och åldersgrupp. Med normgruppen ”Professional Age/Gender” kan du jämföra din kandidat med yrkesverksamma inom samma köns- och åldersgrupp. Använd någon av dessa alternativ när du vill vara mer specifik med dina jämförelser genom att endast jämföra din kandidat med andra av samma kön och åldersgrupp. Du kan dock bara använda detta alternativ om din kandidat uppger den information när han/hon fyller i självskattningen.

   

 • Vilka kriterier användes för att välja ut normgruppen ”US/Canada General Population”?

  Normurvalet för EQ-i 2.0 består av tio olika åldersintervall (400 fall i varje åldersgrupp) samt lika antal fall av varje kön. Det normativa urvalet är även representativ när det gäller etnicitet, geografisk region och utbildningsnivå.

  Referensgruppen som den enskilda individen jämförs mot anses därför vara representativ för den nordamerikanska befolkningen.

 • Skattar sig kvinnor och män olika i EQ-i 2.0?

  Resultat från genusanalyser visar att män och kvinnor inte skiljer sig avsevärt på den totala EQ-poängen, vilket tyder på att den totala emotionella intelligensen, mätt med EQ-i 2.0, är densamma för män och kvinnor.

  En del små och medelstora effekter konstaterades för vissa delskalor. Den största skillnaden är Empati där kvinnor skattar sig högre än män med en måttlig effektstorlek. Mindre skillnader konstaterades för den sammansatta skalan Mellanmänskliga relationer samt för delskalorna Känslouttryck och Känslomedvetenhet. Män skattar sig högre än kvinnor med liten effektstorlek på stresstålighet, problemlösning och självständighet. Det är viktigt att notera att dessa effekter är små och representerar bara några absoluta standardpoäng.

EQ360

 • Vilka språk/normgrupper finns tillgängliga för EQ360?

  Nuvarande språk:

  •Engelska (USA/Kanada)

  •Engelska (UK)
  •Danska
  •Portugisiska
  •Svenska


  Om det i framtiden kommer att släppas fler språk kommer det meddelas via EQ-portalen.


  Nuvarande normgrupper:
  •USA/Kanada
  •UK/Irland
  •Australien
  •Sydafrika

  Om det i framtiden kommer finnas fler normgrupper kommer det meddelas via EQ-portalen.

 • Hur lång tid tar det att genomföra EQ360?

  De flesta respondenter kommer att behöva cirka 20 minuter att genomföra EQ360. Det bör dock noteras, att genomförandet av EQ360 kan ta längre tid för personer som har ett annat modersmål än det valda språket eller har svårt att läsa och/eller att förstå frågorna.

 • Var kan jag hitta en översikt över hur man bäst genomför ett EQ360-program?

  Se Användarhandboken – Del 3: Administrera en Multi-Rater EQ360, för information om hur du genomför ett 360-program. Användarhandboken finner du i EQ-portalen när du loggar in på din användarsida.

 • Varför behöver jag 3 respondenter per grupp?

  Om man har tillräckligt stort antal respondenter i varje grupp hjälper det till att bidra till att öka kvaliteten på återkopplingen som erhållits från de särskilda grupper som deltar i bedömningen, samt bidrar till att säkerställa sekretessen för de svar som varje respondent ger inom gruppen.

  Noter att gruppen "Manager” (Chefer) är den enda respondentgrupp som inte kräver mer än 1 respondent.

 • Finns det ett maximalt antal respondenter? Vad är bäst?

  Det finns inget maximalt antal respondenter, men ju fler respondenter du har, desto mer "genomsnittligt" blir resultaten som visas. Rekommendationen är oftast att inte ha mer än 15 respondenter per grupp.

 • Varför finns det bara fem respondentgrupper?

  Respondentgrupperna som ingår i EQ360 kommer att ge din kund en omfattande bild av hens känslomässiga intelligens, utifrån andras uppfattning som hen interagerar med. Dessa olika respondenter grupperas naturligt in i:
  • Chefer
  • Medarbetare
  • Kollegor
  • Familj/Vänner
  • Övrigt

  Gruppen Övrigt finns för att coachen ska ha möjlighet att inkludera någon grupp som inte redan visas, såsom klienter.

 • Hur lägger jag till/ändrar/tar bort respondenter? Blir det en extra kostnad för att göra detta?

  Gå till EQ-portalen, klicka på EQ360 och sedan på ”Manage”. Klicka på förstoringsglaset bredvid deltagarens namn. Klicka på fliken "Raters". Härifrån kan du lägga till, ta bort eller redigera informationen om respondenterna. Det kostar inget att göra detta upp till 6 veckor från det att du genererade EQ360-rapporten första gången.

 • Kan jag importera EQ-i 2.0 resultat till en EQ360? Hur gör jag?

  Du kan importera en befintlig EQ-i 2.0 rapport till en EQ360, om personen genomförde EQ-i 2.0 inom 90 dagar efter det att EQ360 inbjudan skickades ut.

  För mer information om hur du bjuder in deltagare att genomföra EQ360, gå till "Getting Started Tutorial: Inviting Participants and raters in the EQ 360, som finns under "Resource Centre”. 


 • Varför kan jag inte importera EQ-i 2.0 resultat till EQ 360 om det har gått mer än 90 dagar sedan EQ-i 2.0 genomfördes?

  Om det har gått mer än 90 dagar från det att personen genomförde EQ-i 2.0 finns det stora möjligheter att det har skett förändringar i personens EI under denna period. Om du skulle jämföra resultat från två rapporten med en stor tidsskillnad skulle de vara svåra att tolka. På grund av detta måste personen göra om självskattningen om det har gått 90 dagar från första tillfället.

 • Finns det en knapp som markerar alla kandidater när man ska generera rapporter?

  Ja, klicka i rutan i det övre vänstra hörnet när du är vid översikten av kandidater för att "markera alla."

 • Vad säger “Profile gap-analysen”?

  Informationen på denna sida ger dig en allmän översikt av kandidatens självskattning och hur andra ser hen.


  1. Den vertikala axeln visar din kandidats självskattning. Höga poäng på delskalorna visas mot toppen av diagrammet och de delskalorna med lägre poäng visas vid botten.

  2. Den horisontella axeln visar hur stor överensstämmelse det finns mellan kandidatens poäng och poängen som denne har mottagit från varje respondent, över de olika delskalorna. Delskalorna som visas längst till höger är de delskalor där respondenternas svar stämmer överens med kandidatens egen bedömning av varje beteende.

  3. Delskalor som överlappar med varandra visar på en överensstämmande upplevelse av dessa beteenden.


 • Finns Positivt intryck/Negativt intryck i EQ360? Hur fungerar det?

  Information om PI/NI för respondenterna finns på sidan ”Rater Response Style Explained”. Den beräknas på samma sätt som för EQ-i 2,0, men inga flaggor kommer att visas på denna sida eftersom det inte går att bedöma validiteten av en bedömning utifrån respondentens information.

 • Hur tillämpas Livsglädje i EQ360?

  Respondenterna svarar på samma påståenden för livsglädje i EQ360 som i EQ-i 2.0, med undantag från respondentens perspektiv. Resultaten jämförs med deltagarens egna svar och man får en tolkande text, baserad på dessa resultat.

 • Varför omfattar EQ360 numera 133 påståenden (istället för 88)?

  EQ360 är en version av EQ-i 2.0 som bedömer flera saker. EQ360 bedömer samma emotionella och sociala förmågor som individrapporten, men från en utomståendes perspektiv. Därför innehåller det samma 133 frågor som i EQ-i 2.0, men de är formulerade utifrån respondentens perspektiv. Denna perfekta anpassning tillåter deltagarna att se respondenternas samlade svar på samma uttalanden, vilket gör återkoppling mer trovärdig och underlättar jämförelser.

Skillnader mellan EQ-i 2.0 och EQ-i BarOn

 • Varför kallas inte den nya versionen för "Bar-On"?

  EQ-i® 2.0 är en revidering av EQ-i® (Bar-On, 1997, 2004). Båda testverktygen är produkter av en rigorös utvecklingsprocess, förbättringen är inte bara av själva definitionen av EI utan också av den process genom vilken den mäts. Även om Dr. Bar-On inte deltog i revideringen, så är EQ-i 2.0 en produkt av den fortsatta utvecklingen av emotionell intelligens som fortsätter att återspegla kärnan i EQ-i och bidraget från Dr Bar-On.

 • Varför är Självständighet en del av Självuttryck?

  Den sammansatta skalan för självuttryck är en förlängning av självuppfattning och behandlar de yttre uttrycken och hur en person agerar utifrån den inre uppfattningen om sig själv. Denna aspekt av emotionell intelligens bedömer benägenheten att fortsätta vara självgående och öppet uttrycka sina tankar och känslor och samtidigt kommunicera dessa känslor på konstruktiva och socialt accepterade sätt.


  Självständighet är förmågan att kunna vara självgående och oberoende av andra, det vill säga att kunna fatta beslut, planera och utföra uppgifter autonomt, på egen hand. Självständiga människor undviker att klamra sig fast vid andra för att tillfredsställa sina egna känslomässiga behov.

 • Varför är Impulskontroll inkluderad i den sammansatta skalan Beslutsfattande?

  Den sammansatta skalan för beslutsfattande visar på vilket sätt en person använder emotionell information. Denna aspekt av emotionell intelligens inkluderar problemhantering, realism och impulskontroll. Tillämpningen av emotionell information (problemhantering), medan du är objektiv (realism), tillsammans med möjligheten att skjuta upp omedelbar tillfredsställelse vid behov (impulskontroll) utgör grunden för att fatta effektiva beslut.

 • Varför är Flexibilitet inkluderad i den sammansatta skalan Stresshantering?

  Stresshanteringsaspekten av emotionell intelligens handlar om hur väl man kan klara av de känslor som är förknippade med förändring och obekanta eller oförutsägbara omständigheter, samtidigt som man är hoppfull om framtiden och tål motgångar och hinder.

  Den sammansatta skalan Stresshantering innehåller mekanismer som kan hjälpa en person att hantera stress. Förändring är utan tvekan den största källan till stress. Eftersom flexibilitet adresserar detta behov, att klara av förändring, är det en del av stresshanteringsskalan.

 • Hur konstruerades den sammansatta skalan Beslutsfattande?

  Den sammansatta skalan för Beslutsfattande behandlar på vilket sätt en person använder emotionell information i beslutsfattandeprocessen. Denna aspekt av emotionell intelligens inkluderar delskalorna problemhantering, realism, och impulskontroll. Den sammansatta skalan avslöjar hur väl man förstår vilken effekt känslor har på beslutsfattande, bland annat förmågan att motstå eller försena impulser och fortsätta vara objektiv för att undvika förhastade beteenden och ineffektiv problemlösning.

  Den sammansatta skalan för Beslutsfattande är också ett resultat av omstruktureringen av de tidigare sammansatta skalorna Stresshantering och Anpassningsförmåga. Beslutsfattande är mer intuitivt, lättare att coacha, och möter bättre behoven hos EQ-i 2.0 användare.

 • Varför togs Anpassningsförmåga bort som en sammansatt skala i EQ-i 2.0?

  På grund av de många förändringar som gjordes när EQ-i reviderades fanns det inte längre ett behov av den sammansatta skalan "Anpassningsförmåga". Delskalorna inom den sammansatta skalan flyttades till antingen den nya sammansatta skalan "Beslutsfattande", eller den sammansatta skalan "Stresshantering".

 • Varför är Ilska inte längre en del av EQ-i 2.0?

  När uppdateringen gjordes ville man se till att varje skala endast mätte en sak, vilket i sin tur gör det lättare att tolka resultatet. Impulskontroll handlar om förmågan att kunna skjuta upp frestelser och det är vad man valde att fokusera på för den skalan. Ilska togs bort för att bättre kunna rikta in sig på impulsivitet.

 • Har ni tagit bort skalorna som mäter flera saker?

  Ja, nu mäter impulskontroll bara impulsivitet. Känslomedvetenhet mäter nu hur du förstår dina känslor och Känslouttryck mäter hur du uttrycker dina känslor. Nu mäter inte Självkänsla kroppsuppfattning längre, utan mäter endast självförtroende.

 • Mäter Problemhantering fortfarande linjär problemlösning?

  Nej, problemhantering handlar nu mindre om hur du använder en linjär pragmatisk inställning och mer om förmågan att hitta lösningar på problem i situationer där känslor är inblandade. Det inkluderar förmågan att förstå hur känslor påverkar beslutsfattandet och om att använda emotionell information på ett meningsfullt sätt för att förbättra problemlösningsprocessen. Så som att identifiera ett problem, känna sig säker i sin förmåga att arbeta igenom det, definiera problemet, generera en lösning och sedan genomföra den.

 • Hur valdes de fyra delskalor som är länkade till Livsglädje? Är de tillhörande skalorna utvalda för att de visar på korrelation med Välbefinnande?

  Rent generellt visar det sig att människor som har fått högre EI-poäng på EQ-i troligen skulle få högre poäng på Livsglädje än de med en lägre EQ som i större utsträckning troligen skulle få lägre poäng på Livsglädje. Med tanke på denna trend, i kombination med det faktum att de flesta coacher, konsulter och rådgivare har svårt att direkt coacha till en ökad Livsglädje, togs beslutet att flytta Livsglädje från att representerar en delskala på EI till att mer korrekt representera en återspegling av en persons välbefinnande. Som ett resultat så skapades ”Indikatorn för välbefinnande”.

  Utforskandet av indikatorn för välbefinnande innehöll en detaljerad insyn i förhållandet mellan en persons nivå av Livsglädje och alla andra aspekter av emotionell intelligens. Resultatet av en rad teoretiska, praktiska och empiriska analyser identifierade Självkänsla, Optimism, Sociala relationer och Självförverkligande som nyckelaspekter i emotionell intelligens. Även med en direkt förbindelse till Livsglädje och Välbefinnande, som kan utvecklas genom effektiv coaching och positiv förändring.

 • Varför är inte Livsglädje längre en del av själva modellen?

  EQ-i 2.0 har förändrats till att se Livsglädje som en produkt av emotionell intelligens snarare än en bidragande faktor till emotionell intelligens. Rent generellt visar det sig att människor som har fått högre EI poäng på EQ-i troligen skulle få högre poäng på Livsglädje än de med en lägre EQ, som troligen skulle få lägre poäng på Livsglädje.
  Detta, tillsammans med det faktum att de flesta coacher, konsulter och rådgivare tyckte att det var svårt att direkt coacha mot Livsglädje, skapades ”Indikatorn för välbefinnande” istället.

  Livsglädje utforskar förhållandet mellan en persons egen nivå av Livsglädje och Självkänsla, Optimism, Sociala relationer och Självförverkligande. Varje rapport kommer att bestå av en poäng för Livsglädje som genereras på samma sätt som alla andra EQ-i 2.0 delskalor, men den påverkar inte den totala EI-poängen. Som ett resultat är indikatorn för välbefinnande ett bra sätt att rikta in sig på korrelationen till Livsglädje.

 • Varför skiljer sig mina poäng mellan EQ-i 2.0 och EQ-i BarOn?

  Trots de uppdateringar som gjorts för EQ-i 2.0, från det ursprungliga EQ-i BarOn, så är korrelationen mellan delskalorna höga. Det innebär att för det mesta bör resultaten inte vara radikalt annorlunda mellan de två bedömningarna. Några faktorer att beakta vid poängskillnaden mellan två bedömningar är:
  • Tidsintervallet mellan de två bedömningarna.
  • All individuell utveckling som kan ha skett under tiden.
  • Det faktum att självkännedom i sig kan ha en inverkan på resultaten mellan de två bedömningarna.
  • Poäng justeras inte längre för Positivt respektive Negativt intryck.

 • Vad är korrigeringsfaktorer? Varför justeras inte längre poängen i EQ-i 2.0? Hur justerade det ursprungliga EQ-i BarOn poängen? Vad betyder det?

  EQ-i BarOn använde korrigeringsfaktorer för att justera poängen upp eller ned beroende på hur kandidaten svarade på frågorna kopplade till Positiva och Negativa intryck. Erfarenheterna av EQ-i tyder på att en sådan korrigering ökar komplexiteten i poängtolkningen vilket tar bort eventuella fördelar med detta tillvägagångssätt. Därför används inte dessa korrigeringsfaktorer längre i EQ-i 2.0.

  EQ-i 2.0 antar en enklare metod genom att direkt tolka index för Positiva och Negativa intryck, istället för att justera poängen för att kompensera för svarsstilen.

 • Vad hände med de kritiska punkterna?

  EQ-i BarOn inkluderade 6 punkter som var avsedda att underlätta identifieringen av depressiva tillstånd, psykotiska tillstånd samt risken för att förlora kontrollen. Även om dessa punkter i vissa fall var hjälpsamma, var införandet av dessa poster inte helt okomplicerade. Revisionen av EQ-i har lett till att de kritiska punkterna tagits bort. I ett försök att komma bort från punkter som behandlar kliniska ämnen och att underlätta en bredare användning av instrumentet (särskilt i icke-kliniska miljöer) har de kritiska punkterna tagits bort.

Ledarskapsrapporten