Träna ditt EQ – för optimerade resultat

De flesta ledare vet att medarbetare som har förmåga att uppfatta, förstå och hantera egna och andras känslor är goda kollegor.

Men hur kan vi få koll på vår EQ och träna upp den? Jo, genom att certifiera HR för emotionell intelligens – här berättar vi hur.

Varför bättre EQ?

Medarbetare med hög emotionell intelligens – det vill säga EQ – skapar trygghet i arbetsgruppen och har lättare till både tankeförmåga och samarbete. Lågt EQ kan däremot leda till rädsla och stress och förhindrar kreativitet och förmågan att se saker på nya sätt.
Oavsett om du har du ett team som behöver samarbeta över olika discipliner eller bara med varandra, kan EQ vara en viktig del att jobba med. Då hjälper du medarbetarna i självledarskap att bli tryggare och ta bättre beslut – något som i slutändan påverkar affärsresultatet.

Kartlägg din EQ

Emotionell intelligens
Social förmåga och självkännedom
Svensk normgrupp
EQ-i2.0 Emotionell intelligens

Gruppens EQ

Emotionell intelligens
Gruppens EQ förmåga att samverka och hantera olika situationer
Svensk normgrupp
EQ-i2.0 Emotionell intelligens

EQ-kurs för team

Stärka teamarbetet
Alla deltagare får en egen handlingsplan
Inspireras, utbildas och öva sin förmåga i emotionell intelligens. 
EQ-i2.0 Emotionell intelligens

EQ-certifiering

Lär dig att rekrytera med EQ
Har användning av att utveckla sociala och emotionella förmågor.
En ledare som vill förstå dig själv bättre och de runt omkring dig.

Gör som andra och träna EQ

Enligt nya studier visar det sig att empati är särskilt avgörande för framtidens ledare att både utveckla och praktisera. Enligt World Economic Forum är det en nyckelkompetens för ledarskap. Redan sedan 2006 har Googles personal fått möjligheten att delta i kurser som hjälper till att träna emotionell intelligens.
Kursen startades av ingenjören Chade-Meng Tan som insåg vikten av emotionell intelligens för att skapa bättre samarbeten, mer transparens och mindre ego i organisationen.
I Sverige använder Försvarsmaktens ledarutbildning för stridspiloter emotionell intelligens sedan flera år och hotellkedjan Nordic Choice Hotels ser kompetens i emotionell intelligens som en konkurrensfördel i sitt ledarskap. De utbildar sig i EQ-i2.0 för att ha ett gemensamt språk och verktyg.
Med anpassade övningar stärker man sin eller gruppens förmåga. Det finns även en Svensk normgrupp som jämför individens självuppfattning mot hur andra ser på sig själva. På det sättet ser du hur du balanserar dina förmågor och tar dig fram i livet.

Coacha fem förmågor för välmående och resultat:

Självuppfattning – min självkänsla, mitt driv och medvetenhet om vad jag känner.
Autenticitet – att dela känslor och åsikter transparant med omdöme.
Relationer och samarbete – förmågan att bygga relationer med empati.
Beslutsfattande – att se världen som den är och hantera impulser.
Stresshantering – att ha strategier, vara flexibel och se möjligheter.

5 tecken på hög emotionell intelligens

EQ
Du är självmedveten
En viktig komponent när man mäter emotionell intelligens är förmågan att vara självmedveten om sin egen sinnesstämning och hur den påverkar andra runt omkring sig samt vilken möjlighet du har att hantera dina känslor och ditt humör.
God social förmåga
Personer med hög EQ har ofta goda sociala färdigheter då de har en hög förståelse för sina egna och andras känslor vilket gör det enklare att föra sig i sociala sammanhang.
Lätt för att känna empati
Ett tecken på att du är emotionellt intelligent är förmågan att vara empatisk och känna av din omgivning.
Lätt för att identifiera var dina känslorna kommer ifrån
Har du enkelt att förstå varför du eller någon i din omgivning mår ett visst sätt tyder det på hög EQ även om känslorna kan vara komplexa.
Du är anpassningsbar
Har du en emotionell intelligens kan du ta dig an nya utmanande situationer på ett bra sätt utan att få panik vid stora förändringar.

Vill du veta mer om hur EQ-test är utformat eller hur du som ledare går en kurs i EQ certifiering kan du klicka på länkarna för att få mer information.

Certifiering EQ-i2.0

EQ-i 2.0 verktyget är det världsledande verktyget på att mäta emotionell intelligens och det används idag i över 60 länder. Som certifierad i EQ-i 2.0 är du kvalificerad att använda verktyget i rekrytering och personlig utveckling för individer och grupper.

Nu har du chansen att boka kursen!

För dig som arbetar inom HR eller är coach så är EQ en extra viktig faktor att ha koll på. Genom att certifiera dig i EQ-i 2.0 kan du inte bara förbättra er företagskultur, utan även era processer när det gäller rekrytering och personlig utveckling – för både grupper och individer. 
Vid personbedömningar för tjänster arbetar vi kontinuerligt med EQ i kombination med personlighetsanalys. Tillsammans med personlighetstest så ger EQ en tydlig bild på ledares olika kvalitéer.

Frågor & Svar om EQ

Vad är skillnaden mellan EQ och IQ?

Under många år har intelligenstester använts för att kvantifiera en persons kognitiva förmåga, dvs. förmågan att resonera och "tänka".

Det finns en viktig, avgörande skillnad mellan att testa EQ och att testa IQ. IQ (intelligenskvot) mäter i stort sett förmågan att lära. Den är stabil och förändras mycket lite under hela livet. Den emotionella kvoten (EQ) å andra sidan tar upp EI - som är en flexibel grupp av färdigheter.
Därför kan EI, precis som alla andra färdigheter, läras och kan förbättras genom övning.
Med andra ord är det möjligt att utveckla ett högt EI även om en person inte nödvändigtvis "föds med det".

Förmågebaserade EQ-test, som MEIS och MSCEIT, bedömer en persons faktiska känslomässiga "förmåga" att identifiera andras känslor på samma sätt som ett IQ-test mäter den kognitiva förmågan.
Även om inte ALLA EQ-test är samma sak som ett intelligenstest, har förmågebaserade EI-bedömningar liknande egenskaper som IQ-test.

Problemhantering mäts i EQ-i2.0 och handlar mindre om hur du identifierar mönster eller använder en linjär pragmatisk inställning. I EQ mäts förmågan att hitta lösningar på problem i situationer där känslor är inblandade. Det inkluderar förmågan att förstå hur känslor påverkar beslutsfattandet och om att använda emotionell information på ett meningsfullt sätt för att förbättra problemlösningsprocessen. Så som att identifiera ett problem, känna sig säker i sin förmåga att arbeta igenom det, definiera problemet, generera en lösning och sedan genomföra den.

Hur mäter man EQ?

Generellt sett mäts EQ/EI på tre olika sätt:

- Självrapportering – du svarar på olika frågor i ett frågeformulär
- Feedback- rapportering – någon annan bedömer din förmåga utifrån ett frågeformulär
- Mätning av förmåga – du får se bilder på olika ansiktsuttryck och skall identifiera en känsla

Vart kommer EI- och EQ begreppet ifrån?

Emotionell intelligens lanserades som begrepp av både praktiker och forskare på 90-talet. Daniel Golemans bok från 1995 fick ett enormt genomslag i media.
Begreppet emotionell intelligens användes för första gången av psykologen Michael Beldoch i en artikel 1964. Han menade att människors emotionella sensitivitet beror på en faktor, kanske lika grundläggande som generell intelligens. Han kallade denna grundläggande intelligens för emotionell intelligens. Trots att det bedrevs en hel del forskning i ämnet var det först när Daniel Goleman publicerade sin bästsäljande bok med titeln Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ som intresset ökade. Så vad är egentligen emotionell intelligens. En vanlig definition lyder:

Emotionell intelligens är en generell förmåga att uppfatta och identifiera känslor (både hos sig själv och hos andra), att reglera känslor (både sina egna och andras) och framgångsrikt hantera känslosamma situationer.

Tidiga teorier fokuserar på begreppet social intelligens (t ex Thorndike på 1920-talet) innan det utvecklas vidare när man började tänka på olika typer av intelligens, såsom Gardners (1983) teori om multipla intelligenser. Emotionell intelligens mättes först som en psykologisk konstruktion i början av 1990-talet innan det ökade i popularitet för organisationer i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet.

Vad är EQ-i2.0?

Testet utvecklades av Reuven Bar-On och mäter EQ i 15 olika faktorer. Testet är anpassat för olika kulturer och används idag över hela världen.
Vad som är genomgående för testerna är att de fokuserar på individens förmåga att prestera i sociala sammanhang. Förmågan att knyta an till andra, att hantera tankar och känslor som kan påverka relationen till andra samt förmågan att föra fram sina åsikter på ett kraftfullt och respektfullt sätt är några av de områden som undersöks.
Eftersom EQ kan utvecklas och förändras över tid används ofta EQ-tester i utvecklingssammanhang. Många företag och organisationer använder även EQ i rekryteringssammanhang, och får då dels en bild av den sökandes potential för att bli framgångsrik i jobbet, och dels en plan för utveckling in i organisationen.

Kan man göra ett EQ-test själv?

Kandidata använder EQ-i2.0 som kräver återkoppling av en certifierad användare. Det betyder att du får en återkoppling på ditt resultat med en coach i ett samtal där ni går igenom hur de olika förmågorna påverkar varandra och hur de kan tränas.

Vad skall jag tänka på när jag tar EQ-test EQ-i2.0

Frågeformuläret har 133 frågor och de ber dig reflektera över hur du tenderar att tänka, känna och agera i olika situationer. Var dig själv och svara det som känns rätt för dig. Det tar ca 15-20 minuter att svara. Det spännande är att se hur andra människor ser på sig själva och hur lik och olik du är andras självbedömning.

Går det att träna upp EQ (emotionell intelligens)?

Ja, det går att träna EQ. När du får syn på ditt egna beteende så kan du börja skruva på olika strategier som är mer fördelaktiga för dig. EQ-i2.0 har en anpassad rapport med tips för hur du kan stärka dina förmågor. Det vi tränar på , det stärks.

Hur är EQ viktigt på jobbet?

Människor är sociala och problemlösningsförmågan påverkas av hur trygga vi känner oss med varandra. Psykologisk trygghet är att veta att jag kan förvänta mig goda intentioner av mina kollegor. På en arbetsplats behöver EQ beaktas inom tre olika områden.
Människorna - vi åstadkommer mer med bra kollegor
• Anställ rätt individ. Kompetens är mer än tekniska kunskaper eller erfarenhet. Människor med hög EQ kräver generellt lite ”underhåll”, är mer engagerade och får mer gjort.
• Sätt rätt person på rätt plats. Vissa roller har högre behov av social och EQ kompetens för att nå resultat.
• Uppmuntra de med högt EQ att ta ledartröjan. Hög interpersonell förmåga ger bättre samarbete.
• Teamutveckling. Människor är sociala – låt dem träffas. När vi känner varandra har vi högre tolerans för varandras brister och misstag och konflikter hanteras mer effektivt.
• Träna chefer och ledare. Största faktorn för produktivitet är att ha en bra chef som man gillar. Empati, tydlighet och respekt gör stor effekt på innovation och välmående.
Arbetsstruktur – för engagemang krävs rätt möjlighet
• Tydliga förväntningar på individen och mål skapar trygghet. Enligt Gallup vet varannan medarbetare inte vad som förväntas av dem på jobbet.
• Rätt belastning: för mycket jobb bränner ut, men för lite är också stressande
• Ha rätt utrustning, kompetens och förutsättning att göra sitt jobb.
• Rättvist kompenserad och behandlad är av stor vikt. Upplevda orättvisor bränner energi.
Värdefullt syfte – vi vill veta vad vi är en del av
• Vad är våra värderingar och vad står vi för?
• Hur gör vi skillnad för andra? För kunder, samhället eller individer?
• Vad kan vi vara stolta över?

Vad är EQ?

Förenklat skulle det kunna uttryckas som att medvetet skapa ett mellanrum mellan det du känner och den du är. Att inte bli din känsla, utan att skapa den känsla som du behöver. I dig och tillsammans med andra.
Det har mycket att göra med att förstå dina emotioner, dvs vad du känner i kroppen. Att notera spänningar, pulsen som går upp, värmepåslag eller till exempel andningen. Att plocka upp signalerna för vad som sker i dig samtidigt som du läser av vad som sker runt omkring dig och inser hur du reagerar på informationen utifrån din erfarenhet, det är att vara emotionellt intelligent.

• känna igen dina egna känslor såväl som andra människors känslor
• att kunna hantera känslorna
• att välja ditt agerande

Vad är fördelen med ett högt EQ?

De som har en högre grad av EQ:
• är medvetna om sitt humör för det mesta
• vet varför de känner som de känner
• noterar vad andra har för humörsstämningar
• kan reglera ner dåliga eller för starka känslor och vända dem till neutrala eller varma
• bemöta andras så de känner sig avslappnade

EQ

Träna ditt EQ – för optimerade resultat

De flesta ledare vet att medarbetare som har förmåga att uppfatta, förstå och hantera egna och andras känslor är goda kollegor. Men hur kan vi få koll på vår EQ och träna upp den? Jo, genom att certifiera HR för emotionell intelligens – här berättar vi hur.

Varför bättre EQ?

Medarbetare med hög emotionell intelligens – det vill säga EQ – skapar trygghet i arbetsgruppen och har lättare till både tankeförmåga och samarbete. Lågt EQ kan däremot leda till rädsla och stress och förhindrar kreativitet och förmågan att se saker på nya sätt.

Oavsett om du har du ett team som behöver samarbeta över olika discipliner eller bara med varandra, kan EQ vara en viktig del att jobba med. Då hjälper du medarbetarna i självledarskap att bli tryggare och ta bättre beslut – något som i slutändan påverkar affärsresultatet.

Här har vi summerat kort om vad emotionell intelligens är. Ladda ner ditt exemplar via knappen.

Gör som andra och träna EQ

Enligt nya studier visar det sig att empati är särskilt avgörande för framtidens ledare att både utveckla och praktisera. Enligt World Economic Forum är det en nyckelkompetens för ledarskap. Redan sedan 2006 har Googles personal fått möjligheten att delta i kurser som hjälper till att träna emotionell intelligens.

Kursen startades av ingenjören Chade-Meng Tan som insåg vikten av emotionell intelligens för att skapa bättre samarbeten, mer transparens och mindre ego i organisationen.

I Sverige använder Försvarsmaktens ledarutbildning för stridspiloter emotionell intelligens sedan flera år och hotellkedjan Nordic Choice Hotels ser kompetens i emotionell intelligens som en konkurrensfördel i sitt ledarskap. Den mänskliga faktorn gör skillnaden i upplevelsen. De utbildar sig i EQ-i2.0 för att ha ett gemensamt språk och verktyg.

EQ

Coacha fem förmågor för välmående och resultat:

 • Självuppfattning – min självkänsla, mitt driv och medvetenhet om vad jag känner.
 • Autenticitet – att dela känslor och åsikter transparant med omdöme.
 • Relationer och samarbete – förmågan att bygga relationer med empati.
 • Beslutsfattande – att se världen som den är och hantera impulser.
 • Stresshantering – att ha strategier, vara flexibel och se möjligheter.

Men forskningsbaserade tips får användaren anpassade övningar för att stärka sin eller gruppens förmåga. Det finns även en Svensk normgrupp som jämför individens självuppfattning mot hur andra ser på sig själva. På det sättet ser du hur just du balanserar dina förmågor och tar dig fram i livet.

5 tecken på hög emotionell intelligens

 1. Du är självmedveten
  En viktig komponent när man mäter emotionell intelligens är förmågan att vara självmedveten om sin egen sinnesstämning och hur den påverkar andra runt omkring sig samt vilken möjlighet du har att hantera dina känslor och ditt humör.
 2. God social förmåga
  Personer med hög EQ har ofta goda sociala färdigheter då de har en hög förståelse för sina egna och andras känslor vilket gör det enklare att föra sig i sociala sammanhang.
 3. Lätt för att känna empati
  Ett tecken på att du är emotionellt intelligent är förmågan att vara empatisk och känna av din omgivning.
 4. Lätt för att identifiera var dina känslorna kommer ifrån
  Har du enkelt att förstå varför du eller någon i din omgivning mår ett visst sätt tyder det på hög EQ även om känslorna kan vara komplexa.
 5. Du är anpassningsbar
  Har du en emotionell intelligens kan du ta dig an nya utmanande situationer på ett bra sätt utan att få panik vid stora förändringar.

Vill du veta mer om hur EQ-test är utformat eller hur du som ledare går en kurs i EQ certifiering kan du klicka på länkarna för att få mer information.

Nu har du chansen att boka kursen!

För dig som arbetar inom HR eller är coach så är EQ en extra viktig faktor att ha koll på. Genom att certifiera dig i EQ-i 2.0 kan du inte bara förbättra er företagskultur, utan även era processer när det gäller rekrytering och personlig utveckling – för både grupper och individer. 

Vid personbedömningar för tjänster arbetar vi kontinuerligt med EQ i kombination med personlighetsanalys. Tillsammans med personlighetstest så ger EQ en tydlig bild på ledares olika kvalitéer.

Anmäl dig idag!

Certifiering EQ-i2.0

EQ-i 2.0 verktyget är det världsledande verktyget på att mäta emotionell intelligens och det används idag i över 60 länder. Som certifierad i EQ-i 2.0 är du kvalificerad att använda verktyget i rekrytering och personlig utveckling för individer och grupper.

Länkar om Emotionell Intelligens

Frågor & Svar om EQ

Vad är skillnaden mellan EQ och IQ?

Under många år har intelligenstester använts för att kvantifiera en persons kognitiva förmåga, dvs. förmågan att resonera och "tänka".

Det finns en viktig, avgörande skillnad mellan att testa EQ och att testa IQ. IQ (intelligenskvot) mäter i stort sett förmågan att lära. Den är stabil och förändras mycket lite under hela livet. Den emotionella kvoten (EQ) å andra sidan tar upp EI - som är en flexibel grupp av färdigheter.
Därför kan EI, precis som alla andra färdigheter, läras och kan förbättras genom övning.
Med andra ord är det möjligt att utveckla ett högt EI även om en person inte nödvändigtvis "föds med det".

Förmågebaserade EQ-test, som MEIS och MSCEIT, bedömer en persons faktiska känslomässiga "förmåga" att identifiera andras känslor på samma sätt som ett IQ-test mäter den kognitiva förmågan.
Även om inte ALLA EQ-test är samma sak som ett intelligenstest, har förmågebaserade EI-bedömningar liknande egenskaper som IQ-test.

Problemhantering mäts i EQ-i2.0 och handlar mindre om hur du identifierar mönster eller använder en linjär pragmatisk inställning. I EQ mäts förmågan att hitta lösningar på problem i situationer där känslor är inblandade. Det inkluderar förmågan att förstå hur känslor påverkar beslutsfattandet och om att använda emotionell information på ett meningsfullt sätt för att förbättra problemlösningsprocessen. Så som att identifiera ett problem, känna sig säker i sin förmåga att arbeta igenom det, definiera problemet, generera en lösning och sedan genomföra den.

Hur mäter man EQ?

Generellt sett mäts EQ/EI på tre olika sätt:

- Självrapportering – du svarar på olika frågor i ett frågeformulär
- Feedback- rapportering – någon annan bedömer din förmåga utifrån ett frågeformulär
- Mätning av förmåga – du får se bilder på olika ansiktsuttryck och skall identifiera en känsla

Vart kommer EI- och EQ begreppet ifrån?

Emotionell intelligens lanserades som begrepp av både praktiker och forskare på 90-talet. Daniel Golemans bok från 1995 fick ett enormt genomslag i media.
Begreppet emotionell intelligens användes för första gången av psykologen Michael Beldoch i en artikel 1964. Han menade att människors emotionella sensitivitet beror på en faktor, kanske lika grundläggande som generell intelligens. Han kallade denna grundläggande intelligens för emotionell intelligens. Trots att det bedrevs en hel del forskning i ämnet var det först när Daniel Goleman publicerade sin bästsäljande bok med titeln Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ som intresset ökade. Så vad är egentligen emotionell intelligens. En vanlig definition lyder:

Emotionell intelligens är en generell förmåga att uppfatta och identifiera känslor (både hos sig själv och hos andra), att reglera känslor (både sina egna och andras) och framgångsrikt hantera känslosamma situationer.

Tidiga teorier fokuserar på begreppet social intelligens (t ex Thorndike på 1920-talet) innan det utvecklas vidare när man började tänka på olika typer av intelligens, såsom Gardners (1983) teori om multipla intelligenser. Emotionell intelligens mättes först som en psykologisk konstruktion i början av 1990-talet innan det ökade i popularitet för organisationer i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet.

Vad är EQ-i2.0?

Testet utvecklades av Reuven Bar-On och mäter EQ i 15 olika faktorer. Testet är anpassat för olika kulturer och används idag över hela världen.
Vad som är genomgående för testerna är att de fokuserar på individens förmåga att prestera i sociala sammanhang. Förmågan att knyta an till andra, att hantera tankar och känslor som kan påverka relationen till andra samt förmågan att föra fram sina åsikter på ett kraftfullt och respektfullt sätt är några av de områden som undersöks.
Eftersom EQ kan utvecklas och förändras över tid används ofta EQ-tester i utvecklingssammanhang. Många företag och organisationer använder även EQ i rekryteringssammanhang, och får då dels en bild av den sökandes potential för att bli framgångsrik i jobbet, och dels en plan för utveckling in i organisationen.

Kan man göra ett EQ-test själv?

Kandidata använder EQ-i2.0 som kräver återkoppling av en certifierad användare. Det betyder att du får en återkoppling på ditt resultat med en coach i ett samtal där ni går igenom hur de olika förmågorna påverkar varandra och hur de kan tränas.

Vad skall jag tänka på när jag tar EQ-test EQ-i2.0

Frågeformuläret har 133 frågor och de ber dig reflektera över hur du tenderar att tänka, känna och agera i olika situationer. Var dig själv och svara det som känns rätt för dig. Det tar ca 15-20 minuter att svara. Det spännande är att se hur andra människor ser på sig själva och hur lik och olik du är andras självbedömning.

Går det att träna upp EQ (emotionell intelligens)?

Ja, det går att träna EQ. När du får syn på ditt egna beteende så kan du börja skruva på olika strategier som är mer fördelaktiga för dig. EQ-i2.0 har en anpassad rapport med tips för hur du kan stärka dina förmågor. Det vi tränar på , det stärks.

Hur är EQ viktigt på jobbet?

Människor är sociala och problemlösningsförmågan påverkas av hur trygga vi känner oss med varandra. Psykologisk trygghet är att veta att jag kan förvänta mig goda intentioner av mina kollegor. På en arbetsplats behöver EQ beaktas inom tre olika områden.
Människorna - vi åstadkommer mer med bra kollegor
• Anställ rätt individ. Kompetens är mer än tekniska kunskaper eller erfarenhet. Människor med hög EQ kräver generellt lite ”underhåll”, är mer engagerade och får mer gjort.
• Sätt rätt person på rätt plats. Vissa roller har högre behov av social och EQ kompetens för att nå resultat.
• Uppmuntra de med högt EQ att ta ledartröjan. Hög interpersonell förmåga ger bättre samarbete.
• Teamutveckling. Människor är sociala – låt dem träffas. När vi känner varandra har vi högre tolerans för varandras brister och misstag och konflikter hanteras mer effektivt.
• Träna chefer och ledare. Största faktorn för produktivitet är att ha en bra chef som man gillar. Empati, tydlighet och respekt gör stor effekt på innovation och välmående.
Arbetsstruktur – för engagemang krävs rätt möjlighet
• Tydliga förväntningar på individen och mål skapar trygghet. Enligt Gallup vet varannan medarbetare inte vad som förväntas av dem på jobbet.
• Rätt belastning: för mycket jobb bränner ut, men för lite är också stressande
• Ha rätt utrustning, kompetens och förutsättning att göra sitt jobb.
• Rättvist kompenserad och behandlad är av stor vikt. Upplevda orättvisor bränner energi.
Värdefullt syfte – vi vill veta vad vi är en del av
• Vad är våra värderingar och vad står vi för?
• Hur gör vi skillnad för andra? För kunder, samhället eller individer?
• Vad kan vi vara stolta över?

Vad är EQ?

Förenklat skulle det kunna uttryckas som att medvetet skapa ett mellanrum mellan det du känner och den du är. Att inte bli din känsla, utan att skapa den känsla som du behöver. I dig och tillsammans med andra.
Det har mycket att göra med att förstå dina emotioner, dvs vad du känner i kroppen. Att notera spänningar, pulsen som går upp, värmepåslag eller till exempel andningen. Att plocka upp signalerna för vad som sker i dig samtidigt som du läser av vad som sker runt omkring dig och inser hur du reagerar på informationen utifrån din erfarenhet, det är att vara emotionellt intelligent.

• känna igen dina egna känslor såväl som andra människors känslor
• att kunna hantera känslorna
• att välja ditt agerande

Vad är fördelen med ett högt EQ?

De som har en högre grad av EQ:
• är medvetna om sitt humör för det mesta
• vet varför de känner som de känner
• noterar vad andra har för humörsstämningar
• kan reglera ner dåliga eller för starka känslor och vända dem till neutrala eller varma
• bemöta andras så de känner sig avslappnade

Vill du läsa mer om EQ?

Emotionell intelligens kan tränas och handlar om förmågan att:

 • känna igen dina egna känslor såväl som andra människors känslor
 • att kunna hantera känslorna
 • att välja ditt agerande

Ladda ner vårt white-paper om EQ här.

Ladda ner dokument