Grupptest

EQ-i2.0
Emotionell intelligens

Främja en miljö för personlig och mellanmänsklig utveckling och illustrera spridningen i gruppen.

Ta tempen på den emotionella intelligensen.

EQ-i2.0 är forskningsbaserat och världens mest använda kartläggning av emotionell intelligens utifrån 15 olika parametrar. Det är ett effektivt verktyg för ge insikt i gruppens förmåga att arbeta tillsammans.
EQ-i2.0 grupp

EQ-i2.0
Emotionell intelligens

EQ-testet ställer 133 frågor och mäter 15 faktorer, uppdelade i 5 huvudområden
Genom tillämpa EQ-i2.0 på gruppnivå får du djupgående insikter för varje individ inom teamet.
Identifiera och utveckla färdigheter på individnivå och gynna gruppens övergripande dynamik och prestationer.
Att integrera EQ-i2.0 är avgörande för att konstruera och stärka ett sammanhållet och effektivt arbetslag.
Insikter
Teamdynamik
Kommunikationsfärdigheter
Ledarskapspotential
Stresshantering
Konflikthantering
Anpassningsförmåga
Helhet
Grupper gynnas av individer med hög emotionell intelligens, eller EQ
Främjar samarbete och trygghet inom arbetsgruppen
Förmågan att förstå och hantera egna och andras känslor
Identifiera och välj personer som inte bara har starka individuella EQ-färdigheter, utan också förmågan att integrera och komplettera varandra.

Våra kunders ord

“Vår rekryteringsprocess har blivit mer träffsäker och gett oss en djupare insikt om våra kandidater och hur de kan bidra till vårt team!”

“Gett oss insikter som går bortom CV:n och hjälpt oss att skapa en mer mångsidig och en mer sammanhängande arbetsgrupp.”

“Vi är tacksamma för att ha inkluderat screeningtesterna i vår rekryteringsstrategi. Det har hjälpt oss att identifiera starka kandidater”

“Vår rekryteringsprocess är mer objektiv. Det är fantastiskt att se hur det stärker vår förmåga att matcha rätt person med rätt position.”

“För oss har det stärkt vår förmåga att identifiera rätt kandidat. Det har verkligen förbättrat samarbetet och trivseln inom vårt team.”​

“Våra intervjuer är ännu mer meningsfulla och fokuserade. Vi kan nu anpassa våra frågor baserat på kandidatens profil.

Att inkludera emotionell intelligens (EQ) i ett gruppsammanhang hjälper dig att identifiera att varje individ, inte bara har de nödvändiga tekniska färdigheterna utan också de sociala färdigheter som är avgörande för en positiv och produktiv arbetsmiljö.

EQ-i2.0 grupp
EQ-i2.0 grupp

Hur är EQ-i 2.0 konstruerat?

EQ-i 2.0 är världens första vetenskapligt baserade, validerade och empiriskt grundade testinstrument som mäter emotionell intelligens.
EQ-i 2.0 är baserat på över 30 års forskning och testat på över 100 000 individer. Utifrån befintlig forskning och empirisk erfarenhet konstruerades 15 väldefinierade faktorer som sedan delades in i fem huvudgrupper.
Över 1 000 frågor och påståenden ligger till grund för de slutgiltiga 133 frågor som utgör EQ-i 2.0.

Vad mäter EQ-i 2.0?

EQ-i 2.0 utvärderar en form av intelligens som inte täcks av andra vanliga tester, förmågan att hantera sig själv, andra och situationer i livet. Baserat på omfattande forskning i flera länder framgår tydligt att emotionell intelligens spelar en central roll för både personlig och professionell framgång.
EQ-testet analyserar fem huvudområden, uppdelade i 15 specifika delområden för att ge en djupgående förståelse av individers emotionella intelligens.

Självuppfattning

Självkänsla
Självförverkligande
Känslomedvetenhet

Självuttryck

Känslouttryck
Självhävdelse
Självständighet

Mellanmänskliga förmågor

Social relationer
Empati
Social ansvar

Beslutsfattande

Problemhantering
Realism
Impulskontroll

Stresshantering

Flexibilitet
Stresstolerans
Optimism

Hur används EQ-i 2.0?

EQ-i 2.0 är ett EQ-test med mångsidiga tillämpningar inom rekrytering och utveckling. Exempel på användningsområden inkluderar bedömningar, rekrytering och urval, benchmarking, kompetensutveckling, utvecklingsprogram och ledarskapsutveckling.
Oberoende av våra traditionella kunskaper och erfarenheter, är det vårt sätt att förhålla oss till oss själva och till andra som avgör vår framgång, både privat och yrkesmässigt.
Genom att använda EQ-i 2.0 kan organisationer förvänta sig en mätbar ökning av effektivitet, högre produktivitet och minskade kostnader för personalomsättning. Samtidigt ger det ökad arbetsnöjdhet och förbättrat personligt välbefinnande för varje individ.

Hur redovisas resultaten?

Resultaten redovisas i en grafisk sammanställning som omfattar ett totalt EQ-värde, samt värden för de fem huvudområdena och de 15 delskalorna. Resultaten redovisas antingen i en arbetsplatsrapport eller i mer omfattande rapporter.
För att tolka resultaten krävs att du är certifierad. Vi gör testet åt dig i din personbedömning och återrapporterar även resultatet till kandidaten. Du som är certifierad genom oss får en egen portal med dina egna rapporter. Hur du blir certifierad ser du i “Utveckling”.

Certifiering EQ-i2.0

EQ-i 2.0 verktyget är det världsledande verktyget på att mäta emotionell intelligens och det används idag i över 60 länder. Som certifierad i EQ-i 2.0 är du kvalificerad att använda verktyget i rekrytering och personlig utveckling för individer och grupper.
Du har flexibiliteten att göra 360-rapporter och utvidgade ledarrapporter förutom standardrapporter.

Emotionell Intelligens

Att förstå mig själv. Att uttrycka mig själv och att utveckla och upprätthålla sociala relationer, det är Emotionell Intelligens (EI). Det är även förmågan att hantera motgångar och utmaningar. Resultatet av en god EI är ett effektivt och meningsfullt liv. Och det är en förmåga som kan tränas – precis som en muskel.

Träna upp gruppens emotionella intelligens med oss

Ta nästa steg i din grupputveckling och optimera utvecklingsprocessen och integrera vårt validerade EQ-test.
Anslut dig till skaran av framåtblickande företag som systematiskt hanterar grupputvecklingen hos oss med EQ-i2.0.

Grupputveckling

HUCAMA Factors Talent Managment System

HUCAMA Factors Role Wheel

HUCAMA Factors Prediction

Intresseanmälan