Emotionell intelligens i transformativt ledarskap

Jag tror på dig och vet att du har förmågan! Jag ser vilka unika kompetenser du har och jag ser till att du får använda dem, så att vi når vårt gemensamma mål. Vårt mål är viktigt och får oss att vilja göra vårt bästa och jag kommer att sparra dig att nå mycket längre än du trodde var möjligt. När vi jobbar tillsammans så är jag närvarande, tackar dig för din insats, lyssnar och respekterar dig. Jag både sätter gränser och utmanar dig att lyfta dig till din nästa nivå.

Visst låter det fantastiskt! Detta är en beskriven metod på det ledarskap som leder till bäst resultat i en föränderlig värld, det kallas transformativt ledarskap och utövas med emotionell intelligens.

Transformativt ledarskap släpper fri potentialen i fyra steg

Det finns massor skrivet om just transformativt ledarskap och det är den modell som har mest publikationer och data om vad ett effektivt ledarskap är. Det är särskilt relevant i vår tid där snabba förändringar kräver anpassningsförmåga och kontinuerlig innovation. Transaktionellt ledarskap är ett helt annat ledarskap, där man krasst utbyter tjänster, specificerar mätvärden och kontrollerar allt enligt en tydlig plan. Det finns människor som trivs i en tydligt definierad roll, men det är inte samma sak som att vilja bli kontrollerad. Det transformativa ledarskapet beskrivs med fyra strategier:

Emotionell intelligens i transformativt ledarskap
  • Inspirerar med vision
  • Omtanke
  • Lyfter potentialen
  • Är en förebild

Emotionell intelligens i transformativt ledarskap – inspirerar med vision

Vi vill veta vart vi är på väg och människan har ett behov av att känna meningsfullhet. När allt hänger ihop och vi förstår vilken skillnad vi kan göra för någon annan (inte oss själva) så blir vi engagerade. Att få vara del av något större känns betydelsefullt. Ledarskap utövas därför bäst med en stark vision som engagerar de medansvariga att bidra. Det är en väldigt meningsfull övning, att tydliggöra för gruppen hur de dagliga målen hänger ihop med de övergripande. I mina coachingar med ledare som har fått 360-feedback så är det något vi alltid samtalar om. I feedbackverktyget Response 360 så mäter vi hur väl ledaren leder med vision och kopplar målen i vardagen. Ofta blir det en väckarklocka hur små förändringar i fokus och kommunikation kan öka engagemanget hos teamet.

Omtanke

Omtanke är förmågan att möta varje individ utifrån deras behov och förmåga. Jag som ledare förstår att du har ditt sätt att tolka information på, du har dina unika förmågor och när jag som ledare förstår vad du drivs av så säkerställer jag att du får använda dina talanger. När du och jag får känna att vi är duktiga och kompetenta, så växer ju självförtroendet och engagemanget. Därför kartlägger vi de medansvarigas unika drivkrafter och förmågor med HUCAMA Factors för att strategiskt utveckla varje individ och hela teamet.

Omtanke är även att bry sig om varandra på riktigt. Vi behöver inte vara bästa vänner eller kompisar, men vi intresserar oss för varandra och vad som försiggår i bortanför jobbet. För när vi mår bra hemma mår vi bättre på jobbet och tvärt om. Inte svårare än så.

Lyft potentialen

Transformativt ledarskap är inte att vara snäll och låta alla göra vad de vill. Utan det är en ledare som utmanar nuläget och sparrar teamet att tänka nytt, hitta nya sätt att lösa problem på och låta varje individ komma med egna lösningar. Lösningarna syftar till att förbättra vägen mot målet och säkerställa teamets leverans, snarare än personliga agendor. Samarbete är en konkurrensfördel, då summan av allas förmågor att uttrycka sig, lyssna och anpassa sig ger resultatet. Vill du läsa mer om samarbete och att träna ett helt lag att nå Nästa Nivå så har vi digital träning här.

Var en förebild

Det som värmer allra mest i en feedback från medarbetarna är vår fråga i Response 360 som frågar om hen ses om en förebild. Med min samlade erfarenhet från hundratals återkopplingar så är det vanligt att ledaren är ärligt förvånad över att de ses som en förebild. Jag? Att vara en förebild betyder inte att du behöver vara perfekt, men du vill andra väl, du är transparant och du lever som du lär. Och framför allt, du är här för att göra skillnad för gruppen och ert syfte, inte för att bygga din egen karriär, även om det är så du bygger den. Att tänka på andra.

Det finns nu över fyrtio års forskning på hur man skapar engagemang och prestation på en arbetsplats genom transformativt ledarskap. Emotionell intelligens (EQ) är en förmåga som kan tränas upp och som används i det transformativa ledarskapet. EQ betyder enkelt förmågan att läsa av och hantera sina egna och andras reaktioner och här är hur dessa begrepp vävs samman:

Emotionell intelligens i transformativt ledarskap

  • Empatisk förståelse
  • Självmedvetenhet
  • Reglera egna känslor
  • Bygga relation

Empatisk förståelse

En transformativ ledare är medveten om sina egna känslor och kan också förstå och hantera andras känslor. Detta gör det möjligt att bygga positiva relationer och skapa en trygg arbetsmiljö.

Genom att vara empatisk kan ledaren identifiera medarbetarnas behov och förstå deras behov och hur situationer påverkar dem. Detta leder till ökad lojalitet och engagemang.

Självmedvetenhet

Precis som att ledaren behöver förstå varje individs styrkor och förmågor, så behöver hen vara medveten om sina egna styrkor, svagheter och känslomässiga reaktioner. Detta gör det möjligt att välja agerande på ett sätt som är förenligt med den önskade visionen. Genom att vara självmedveten om egna behov för att hantera stress och trycket som kommer med förändringar och utmaningar.

Bygga relation

Med ord och val av kommunikation bygger vi relationer. Det inspirerar och motiverar teammedlemmarna och med en hög social kompetens kan ledaren skapa en positiv arbetskultur för samarbete. Att med ord och handling uppskatta varje individ och gruppens framsteg, hur de gör skillnad och är unika så växer gruppidentiteten och lojaliteten.

Självreglering

Mästerskap i ledarskap är att kunna hantera sina egna känslor och impulser. Ju lugnare vi är, desto skarpare kognitiv förmåga. Med mikropauser och mindfulness skapas förutsättningar för att fatta rationella beslut och agera på ett sätt som gynnar organisationen.

Genom självreglering kan ledaren också hantera konflikter och utmaningar på ett konstruktivt sätt.

Sammanfattningsvis är emotionell intelligens en nyckelkomponent för att framgångsrikt praktisera transformativt ledarskap. Genom att förstå och hantera känslor kan ledaren inspirera och leda sitt team mot gemensamma mål.

Du blir bra på det du tränar och det är både roligt och givande att träna sin emotionella intelligens.

Bodil Jonason, Coach emotionell intelligens, Partner Kandidata