Så skapar du en bra teamkänsla

Vem ansvar är det att skapa bra teamkänsla ?
När man frågade ett hundratal pensionärer vad som hade varit mest betydelsefullt i deras karriär, så svarade de; kollegorna. De flesta av oss började arbeta för att försörja oss, en del har på vägen förmånen att förverkliga sig själva. Andra gör skillnad för medmänniskor runt omkring dem eller för mänskligheten. Med en bra kollega så orkar vi att ta oss igenom de grå dagarna med bakslag. Vi får stöd och support att se saker ur olika perspektiv och kan hitta nya alternativ till problemlösning eller vägval. Och framför allt så har vi någon att fira med. För vad är livet utan goda vänner, oavsett på jobbet eller hemmaplan?

Varför teamkänsla är lika viktigt som strategi

Det spelar ingen roll hur fina syften eller smarta visioner vi har, det spelar ingen roll hur smarta strategier vi har, om vi inte har teamkänsla. För det är förmågan att samspela som är konkurrenskraften i alla organisationer. Att ha kompetensen att skapa teamkänsla är en viktig faktor för att främja samarbete, engagemang och effektivitet. Att ta hänsyn till de sociala behoven hos människor säkerställer att vi inte bara presterar bättre tillsammans, utan vi kan känna glädje och stolthet. Det handlar om att bygga en gemensam teamkänsla av tillhörighet och syfte, där alla i teamet känner sig delaktiga och värdefulla.

Varför teamkänsla är viktigare i en föränderlig värld

Allt i världen förändras snabbare och snabbare. Tekniken, utbyte av information, en global handel och inte minst covid förändrar vår värld i rasande fart. Begreppet VUCA-world kommer från den militära världen och myntades ursprungligen av amerikanska militäranalytiker under 1990-talet för att beskriva den nya säkerhetsmiljön efter kalla krigets slut och utmaningen med att ta beslut i en komplexa och osäker miljö.

1. Volatility (Volatilitet): Syftar på snabba och oförutsägbara förändringar som kan inträffa i en miljö eller situation.

2. Uncertainty (Osäkerhet): Hänvisar till brist på information eller osäkerhet om framtida händelser och deras konsekvenser.

3. Complexity (Komplexitet): Står för det ökande antalet faktorer, samband och variabler som påverkar en situation och gör den svår att förstå och hantera.

4. Ambiguity (Tvetydighet): Avser brist på tydlighet eller olika tolkningar av information och situationer.

Människan har stora utmaningar i den dynamisk och snabbrörlig omvärld, där traditionella strategier och tillvägagångssätt är otillräckliga för att hantera komplexitet och osäkerhet. Vår hjärna gillar inte otydlighet och förändring . Att samarbeta i en VUCA-värld kräver mer av anpassningsförmåga, flexibilitet och just teamkänsla. Den som är bäst på att skapa teamkänsla och bygga kompetens att snabbt navigera i en föränderlig och osäker miljö kommer att ha de största konkurrensfördelarna.

Utmaning med teamkänsla i projektteam

Projektteam är multidisciplinära, deltagarna kan ha olika tidsallokering till projektet och de kan komma och gå. Därför är det viktigare att strategiskt bygga teamkänsla för projekt vid uppstart och under projektets gång. Utmaningar att hantera är listade nedan.

Vi känner inte varandra. Allt tar längre tid när vi inte känner varandra, varandras arbetsstilar eller om vi inte har insikt i hur vi är ”för lika eller för olika”. Att ta sig tiden att lära känna varandra med enkla övningar är ovärderligt.

Brister i roller och ansvar. Om det inte finns tydliga roller och ansvarsområden inom projektteamet kan det leda till förvirring och konflikter. För att hantera detta är det viktigt att definiera och kommunicera klara och tydliga roller och ansvar för varje teammedlem. Se till att alla förstår sin roll och hur den relaterar till de övergripande målen för projektet.

Oregelbunden uppföljning. Regelbundna uppföljningar och utvärderingar är nödvändiga i en föränderlig värld och hjälper till att se till att alla håller sig till sina uppgifter. Eventuella brister kan snabbt åtgärdas då verkligheten är omöjlig att prediktera till 100%. Vi behöver ständigt justera planen tillsammans.

Bristande kommunikation: Kommunikation är avgörande i ett projektteam, och bristande kommunikation leder till missförstånd, förseningar och dåligt samarbete. För att hantera detta är det viktigt att etablera tydliga kommunikationskanaler, upprätta regelbundna möten och säkerställa att all relevant information delas med hela teamet. Använd också verktyg och teknik som underlättar snabb och effektiv kommunikation, som projektledningsverktyg och kommunikationsplattformar.

Konflikter och oenigheter: Konflikter kan uppstå i ett projektteam på grund av olika åsikter, värderingar eller arbetsstilar. För att hantera konflikter är det viktigt att skapa en öppen och trygg miljö där medlemmarna kan uttrycka sina åsikter och bekymmer. Främja aktiv lyssnande och försök att hitta kompromisser eller gemensamma lösningar. Om konflikter blir allvarliga kan det vara lämpligt att involvera en projektledare eller en tredje part för att hjälpa till med konflikthanteringen.

Långdragna uppförsbackar: Ibland kan medlemmar i projektteamet förlora motivationen, särskilt om projektet blir långdraget eller om det uppstår svårigheter. För att hantera brist på motivation är det viktigt att kontinuerligt kommunicera projektets betydelse och värde. Uppmuntra teamet genom att fira de framgångar som man faktiskt har uppnått och erkänn individuella insatser.

4 tips för bättre teamkänsla på jobbet

Teamkänsla

Social tid och tydliga roller skapar tillit

Tydlig kommunikation skapar trygghet

Delade mål och värderingar ger enighet

Agil problemlösning ger försprång

  • Social tid och tydliga roller skapar tillit: Att förstå egna och andras preferenser i arbetsstilar och kompetenser bidrar till att bygga relationer och stärka teamkänslan. Tydliga roller fördelas efter att inventera lagets kompetenser och konkretisera målets behov för att lägga en plan för vad som behöver utvecklas eller kompletteras med. Med enkla reflektionsövningar i gruppen, gemensamma måltider eller digitala fika skapar vi en social miljö där vi lär känna varandra. Att mötas fysiskt med jämna mellanrum kommer att höja teamkänslan. Skapa en miljö där medlemmarna känner sig trygga, blir glada att mötas och ta initiativ och bidra med sina idéer. Visa uppskattning för varje medlems bidrag och erkänn deras styrkor och insatser. Att bli uppskattad och känna sig kompetent ger energi att göra mer.
  • Tydlig kommunikation skapar trygghet: I tider av förändring eller med större avstånd där vi inte möts kontinuerligt är kommunikation än mer avgörande för att skapa en stark teamkänsla. Säkerställ att all relevant information delas öppet och tydligt. Främja öppen dialog och uppmuntra till aktiv lyssnande inom gruppen, vilket betyder att vi inte avbryter varandra och att vi respekterar olika perspektiv. Ledaren bör vara öppen, transparent och kommunicera tydligt för att hjälpa teamet att hantera förändringar och osäkerhet.
  • Delade mål och värderingar ger enighet: Definiera tydliga gemensamma mål och värderingar för teamet. När alla strävar mot samma syfte blir det lättare att känna samhörighet och arbeta tillsammans mot gemensamma resultat. Sen måsta alla välja att stödja gruppens mål, eller byta grupp.
  • Agil problemlösning ger försprång: Främja samarbete genom att skapa möjligheter för teamet att lösa problem gemensamt. Ge utrymme för kreativitet och idéutbyte och uppmuntra kontinuerligt lärande och utbyte av kunskap och erfarenheter. Främja experiment och prova fram nya lösningar för att hantera en föränderlig omvärld som är det nya normala. Var därför beredd att ompröva och justera dina planer och strategier eftersom omständigheterna ändras. Anamma en agil metodik för att snabbt svara på förändringar och testa nya idéer. Att dela lärdomar och ta in nya perspektiv skapar både ödmjukhet inför andra och insikt över egen kompetens. Stötta även individernas personliga utveckling genom att erbjuda möjligheter till lärande och tillväxt.

Ta aktiva åtgärder för att hantera de vanligaste utmaningarna i teamkänsla och du ökar chanserna till framgångsrika leveranser och ni har kul på vägen.

Det är känslan vi minns, det är en bra känsla som gör att vi vill mer.

Ledarskap kan tränas och är det viktigaste för att ge riktning, skapa tillit och stödja samarbeten. Att träna ledare att leda sig själva, sedan andra är bästa sättet att skapa en bra teamkänsla.

teamkänsla